ANBI

De stichting Kinderleukemie Nederland heeft sinds 1 januari 2008 de ANBI status. Dat houdt in dat we door de belastingdienst zijn aangewezen als “algemeen nut beogende instelling” (ANBI). Op 14 januari 2011 hebben wij een controle gehad van de belastingdienst in verband met onze ANBI status. Deze status is vervolgens opnieuw verlengd. Donateurs van onze stichting kunnen, door onze ANBI status, hun giften op deze manier aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om meer duidelijkheid te geven wat een ANBI status inhoudt en welke voordelen dit heeft, geven wij hieronder verder uitleg. Deze uitleg is ook te vinden op de site van de belastingdienst.

Wat is een ANBI precies?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Dit noemen ze de 90%-eis.
 • De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.
 • De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.

Ook heeft een ANBI de volgende verplichtingen tegenover de belastingdienst. Een ANBI:

 • Blijft voldoen aan de voorwaarden
 • Geeft de belastingdienst inzicht in de administratie als zij daarom vragen
 • Geeft wijzigingen in het correspondentieadres door bij het eigen belastingkantoor.
 • Meldt wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de ANBI-status bij de Belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld een van de volgende wijzigingen zijn:
  • Niet meer (kunnen) voldoen aan de doelstelling
  • Wijziging van de doelstelling
  • Andere samenstelling van het bestuur, als daardoor niet meer wordt voldaan aan het beschikkingsmachtscriterium
  • Verandering in beloningen en/of vacatiegelden
  • Andere besteding van een eventueel positief saldo bij opheffing

Als een ANBI zich niet aan de verplichtingen houdt, kan dat betekenen dat de instelling niet meer als een ANBI wordt aangewezen.

Belastingregels Algemeen Nut Beogende Instellingen

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij:

 • Erven
 • Schenken
 • Giften

Een ANBI heeft de volgende belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Als vrijwilligers geen vrijwilligersvergoeding ontvangen, dan doen ze in sommige situaties een gift aan een ANBI.

Alleen instellingen die door de belastingdienst als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen.

Terug naar de homepage
Klik hier